คุณสมบัติของนักศึกษา

1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีสุดท้ายและได้เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร ยกเว้นรายวิชา สหกิจศึกษา
2. ต้องสอบผ่านรายวิชาพื้นฐานที่สาขาวิชากำหนด เป็นเงื่อนไขของรายวิชาสหกิจศึกษา
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ผ่านการสัมภาษณ์เบื้องต้นและความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ประจำสาขาวิชา หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
5. มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้ดีเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
6. มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามลักษณะงานที่สถานประกอบการต้องการ
หมายเหตุ ในบางสาขาวิชาจะต้องผ่านเกณฑ์ตามที่สาขาวิชากำหนด เช่น การทดสอบ เป็นต้น