วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์และศักยภาพในการทำงานจริงให้แก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาและออกไปสู่ตลาดแรงงานอย่างเป็นระบบ ถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ภายใต้ความร่วมมือและการดูแลระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต

2. เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีความสอดคล้องกับความต้องการบุคลากรของตลาดแรงงาน

3. เพื่อสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต

4. เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานทำและการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

5. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานร่วมกับบุคลากรในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต

6. เพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพของนักศึกษาให้เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน

7. เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

8. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ได้คัดเลือกบุคลากรที่

ต้องการตามความเหมาะสมของตำแหน่งงาน

9. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดคุณสมบัติและคุณภาพของบัณฑิตที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

10. เพื่อลดต้นทุนด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ