ลักษณะงานสหกิจศึกษา

1.ปฏิบัติงานจริงเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต หรือเรียกว่า ตำแหน่งผู้ช่วยในวิชาชีพตามสาขาวิชาหรือผู้ช่วยนักวิชาการ (นักศึกษาสหกิจศึกษาจะไม่อยู่ในสถานะของนักศึกษาฝึกงาน)

2. สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต จัดให้มีหัวหน้างานเพื่อดูแลและสอนงาน ซึ่งเรียกว่า พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน

3. มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่แน่นอนจากสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตโดยงานที่ได้รับมอบหมายนั้นจะต้องเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนและทำโครงงานวิชาการ (งานมีคุณภาพ)

4. มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้แทนของสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชา/ภาควิชา

5. ทำงานเต็มเวลา (Full Time) ตามระเบียบที่สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตกำหนดไว้ และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างเคร่งครัด มีระยะเวลาปฏิบัติงานเต็ม 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา (16 สัปดาห์)

6. มีค่าตอบแทนตามสมควรและให้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต (หากไม่มีค่าตอบแทนให้เป็นไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และความสมัครใจของนักศึกษา รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาให้การยอมรับ)

7.นักศึกษาสหกิจ จะต้องทำรายงานวิชาการ ในหัวข้อและเนื้อหาที่สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชา/ภาควิชาร่วมกันกำหนด