ความเป็นมา

  สหกิจศึกษาเป็นการเรียนการสอนซึ่งนำวิธีการผสมผสานการเรียนในห้องเรียนร่วมกับ การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการนี้ เริ่มต้นพัฒนาขึ้นในประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี พ.ศ. 2446-2452 เรียกว่า ระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ในสหรัฐอเมริกา พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา ระบบนี้ก้าวหน้ามากเนื่องจากได้รับ การสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาล และความร่วมมือจากสถานประกอบการ ปัจจุบันนี้สถาบันการศึกษาทั่วโลกจำนวนร้อยละ 33 นำระบบสหกิจศึกษามาใช้ และพัฒนาไปจนถึงระดับที่มีการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน ในระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) มาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2546 โดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินงานสหกิจศึกษามาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมาจนถึงปีการศึกษา 2552 ภายใต้ชื่อ “โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

และในปีการศึกษา 2553 ได้มีการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อจาก “โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  เป็น “ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ”