เกณฑ์การวัดผล

เกณฑ์การวัดผลเพื่อประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา พิจารณาจาก 4 องค์ประกอบ คือ
     1. การเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาของนักศึกษาในสาขา/ภาควิชา อาทิ การปฐมนิเทศ การอบรม การสัมมนา และกิจกรรมอื่นที่กำหนดไว้ครบถ้วน
     2. ได้รับผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานและรายงานวิชาการจากพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตระดับ “ผ่าน”
     3. ได้รับผลการประเมินรายงานวิชาการจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขา/ภาควิชาระดับ “ผ่าน”
     4. จากการเข้าร่วมกิจกรรมหลังการกลับจากปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตครบถ้วน ได้แก่ การประชุม การสัมภาษณ์ การสัมมนาและส่งแบบสอบถาม เป็นต้น