ประโยชน์ที่ได้รับ

     ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา
นักศึกษาสหกิจศึกษาจะได้รับ
     1. ได้เรียนรู้และรับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาที่เรียนเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ซึ่งนักศึกษามาสามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียนปกติ
     2. ได้มีโอกาสเรียนรู้ลักษณะงานและเลือกงานในสายวิชาชีพของตนเองได้ถูกต้อง
     3. ได้เสริมทักษะด้านการนำเสนอ การสื่อสารข้อมูล การมีมนุษยสัมพันธ์และเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น
     4. นักศึกษามีความรับผิดชอบ และความมั่นใจตนเองมากขึ้น มีความพร้อมรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
     5. มีผลการเรียนดีขึ้น เพราะว่าเข้าใจวิชาที่เรียนเร็วขึ้นและการนำไปประยุกต์ใช้
     6. ได้รับค่าตอบแทนจากสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
     7. เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการทำงาน
     8. มีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานก่อนสำเร็จการศึกษามากกว่านักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน

อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและมหาวิทยาลัยฯ จะได้รับ

     1. ทำให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
     2. มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายร่วมกับสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตภายนอก เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน
     3. มหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลย้อนกลับ เพื่อนำมากำหนดหรือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
     4. เป็นการเพิ่มศักยภาพของอาจารย์และเพิ่มประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และสามารถนำปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมาประยุกต์ให้เป็นปัญหาหรือประเด็นศึกษาในห้องเรียนได้
     5. สามารถบูรณาการโดยการนำประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทำงานวิจัยได้
     6. อาจารย์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้น สามารถรับเป็นที่ปรึกษาให้กับสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานได้

สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะได้รับ
     1. ทำให้เกิดความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษา
     2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
     3. ลดการจ้างพนักงานประจำ เพราะว่ามีแรงงานนักศึกษาทำงานเสริมตลอดปี ซึ่งเป็นผู้มีความกระตือรือร้นและความรู้ในระดับหนึ่ง
     4. เจ้าหน้าที่หรือพนักงานประจำในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะมีเวลามากขึ้นที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นที่สำคัญมากกว่า และสามารถถ่ายทอดทักษะ ประสบการณ์ให้นักศึกษาด้วย
     5. เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยคัดเลือกบัณฑิตเข้าเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานประจำในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องมีการทดรองปฏิบัติงานก่อน ส่งผลทำให้สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตมีต้นทุนในการคัดเลือกเจ้าหน้าที่หรือพนักงานประจำที่ลดลง
Comments