ติดต่อ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ตั้ง 199/19 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
Tel: (043)222-959-61 Fax: (043) 226-823-24

** เพิ่มเติม 
Tel: 088-5711626 อ.วรวุธ ฐาปนาพงษ์     เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษา