ผู้บริหาร/บุคลากร


                                                                                              
                                                                            นายวรวุธ   ฐาปนาพงษ์                                                                              
                                                                          เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

1). วางแผนและจัดทำปฏิทินสหกิจศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2.) ดูแลและดำเนินงานสหกิจศึกษาให้แก่คณะต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริง 
     ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิชาชีพ ณ สถานประกอบการ
3). ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่อาจารย์ที่ปรึกษา ,อาจารย์นิเทศ ,นักศึกษา ,
     สถานประกอบการ
4). ติดตามและประเมิณผลเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาให้มีความพร้อมที่สามารถทำงาน
     ได้ทันทีและก้าวออกสู่ตลาดแรงงานเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงความต้องการของสถานประกอบการ